Sortiment produktov a služieb je neustále sa rozrastajúca skupina služieb zákazníkovi , zameraná v prvom rade vystihnúť jeho potreby a pokúsiť sa nastaviť objednanú službu alebo výrobok tak , ako práve požaduje ,alebo ako mu to umoňuje jeho dostupná technológia. Snaha je počas určovania parametrov získať v maximálne možnej miere dostupné informácie , spoznať zákazníkove procesy , aby sme mohli kalkulovať pri určovaní veľkosti , zloženia , životnosti a mnohých iných prvkov , s čo najviac vstupmi. Potom sú v maximalnej možnej miere eliminované chyby z nedostatoènej informovanosti. V tomto štádiu je zákazník prvý najdôležitejší zdroj informácií.

 

 

 

TECHNICKÁ PRÍPRAVA VÝROBY - od roku 2000 disponujeme dvomi konštrukčnými stanicami so softwérom SOLID EDGE. Sme vybavení tiež jednou programovacou stanicou pre CNC 3D frézovacie centrum , osadená je programom POWERMILL. Tu sa sústreďujú všetky požiadavky od zákazníkov a z výroby . Všetky data su spracované najskôr 3D, v trojrozmerných modeloch , následne je z nich tvorená funkčná zostava a jednotlivé detailné výkresy pre potreby výroby. Všetky počítačové stanice sú spojené do jednotnej siete tak, aby zabezpečila okamžité spojenie s daným účastníkom pre potreby zasielania dát , programov pre riadenie CNC , a spätnej vazby  z výroby do konštrukcie.

 

Odkaz do galérie.

 

STRIŽNÉ NÁSTROJE - Sú nástroje kde dochádza k prieniku kaleného strižníka cez strihaný materiál do kalenej strižnice s požadovanými rozmermi a tvarom. Hrúbky materiálov na ktoré sa u nás už nastroje robili sú od 0,15 mm pružinová antikora , po 22 mm hrubý , 70 mm široký materiál 11373 .  Delia sa do viacerých kategórií: jednoduché, jednoúčelové, viacúčelové , potom zložitejšie s kombinaciou viacerých po sebe idúcich strihov - krokov tieto sa vyrábajú v prevedeniach pre manuálnu obsluhu alebo v spojení s podávačom materiálu pre automatický cyklus.

 

Odkaz do galérie.

 

OHÝBACIE a ŤAŽNÉ NÁSTROJE - U týchto nástrojov je medzi dve kalené tvarové čeluste stláčaný materiál prevažne  v rovnom stave tak, aby po ukončení procesu zotrval v požadovanom výslednom stave. Tieto nástroje takisto možeme deliť na dve hlavné kategórie a to nástroje viacúčelové , kde tvarová časť je vo všeobecnosti jednoduchý tvar , najčastejšie tvar V , a tam môžeme jednoduchou úpravou dorazov,  podložiek a nastavení  lisu obsiahnuť viacero výrobkov podobného tvaru a veľkosti. Druhá skupina tvarové ohýbacie nástroje už svojim názvom určujú svoj účel, tie sú určené na tvarovanie špecifického tvaru daného tvarom súčiastky, v prevažnej miere jednoúčelové.

 

Odkaz do galérie.

 

POSTUPOVÉ KOMBINOVANÉ (PROGRESÍVNE) NÁSTROJE  - Sú to už viacmenej zariadenia , v ktorých sú aplikované prvky  prvých dvoch skupín  vo vopred určenom poradí tak aby po ukončení poslednej operácie bol dosiahnutý požadovaný výsledok - hotový výrobok .Tieto nástroje sú navrhované vtedy, ak sa zákazník rozhodol pre výrobu veľkých sérií výrobkov a potrebuje zefektívniť výrobu, minimalizovať počet operácií, minimalizujú manipuláciu s výrobkami na medziopreáciach , celú výrobu zjednodušujú a celý proces je progresívnejší - výkonnejší.

 

Odkaz do galérie.

 

FORMY NA PLASTY - V tvarových doskách sú vyrobené dutiny, do ktorých sa sústavou vtokov vstrekuje plast v tekutom stave pod určitým tlakom. Následne plast zotrvá po dobu chladnutia v dutine. Po otvorení formy je hotový plastový výlisok i so sústavou vtokov vyhodený sústavou vyhadzovačov z formy von. Po uzavretí formy sa celý cyklus opakuje. Využitie plastu v  súčasnej dobe je uplne v každom odvetví priemyslu , preto aj rôznorodosť typov foriem zodpovedá  účelu využitia toho ktorého výrobku a vlastností plastu z ktorého výrobok má byť vyrobený. Formy sa tiež vyrábajú s ohľadom k požiadavkam zákazníka, či už násobnosť dutín vo forme . Kombinácia rôznych tvarov vo forme, množstvo požadovaných výrobkov určuje zložitosť a použitý materiál na tvarové časti. Najčastejšie sú formy pre sériovú výrobu produktov hromadnej spotreby. Vyrábajú sa tiež prototypové formy. U nich sa volí jednoduchá a lacná výroba ,nakoľko sa ešte nevie či daný výrobok bude spĺňať požadované kritériá a či ešte nebude treba previesť tvarové úpravy. Po úspešnom odsúhlasení sa vyrábaju formy pre sériovú výrobu , kde už všetky problémy boli odladené na prototypovej forme , a sériová forma sa dá ihneď nasadiť do výroby.

 

Odkaz do galérie.

 

FORMY NA NEŽELEZNÉ KOVY (KOKILY) - sú v nich ako u foriem na plasty vyrobené dutiny so sústavou vtokov a pretokov podľa tvaru daného rozmermi a funkciou výrobku , a tiež obsahujú sústavu vyhadzovačov, iba prevedenie musí byť vyrobené s voľnejšími toleranciami , pretože sa pracuje s materiálmi s vyššou teplotou tavenia , dochádza k väčšej tepelnej rozťažnosti, a tým i k zmene polohy všetkých pohyblivých súčastí voči sebe. Formy sa vyrábajú v prevedení pre gravitačné alebo tlakové liatie. Pri tlakovom liatí je potreba sprísniť tolerancie , pretože tlakom hnaný materiál vyžaduje tesnejšie uzatvorenú deliacu rovinu. Všeobecne sa vyrábajú tieto formy pre výrobky kde sa materiál nedá nahradiť plastom , vyžaduje sa pevnosť, poveternostná odolnosť, alebo je potreba zamedziť zbytočnému plytvaniu odpadom pri veľých sériách výroby z farebných kovov klasickým trieskovým obrábaním . Prebytočný materiál- náliatok , je spravidla odrezaný pásovou pílou, a pretavený

 

Odkaz do galérie.

 

ZÁPUSTKY - Použitie obdobne ako u kokíl tam, kde je potrebné pri hromadnej výrobe obísť straty materiálu pri trieskovom obrábaní , alebo toto obrábanie minimalizovať na nevyhnutné funkčné časti. Pozostávaju z dvoch tvarových matríc ,medzi ktoré sa zakladá kus rozžeraveného materiálu o objeme potrebnom na vyplnenie dutiny matríc plus prídavok na prebytok materiálu , ktorý sa v nasledujúcom kroku obstriháva na GRÁDOVACOM (obstrihovacom) NÁSTROJI. Ten býva jednoduchej konštrukcie , kde sa cez matricu s reznou hranou kopirujúcou obvod výkovku tento výkovok pretláča tlačníkom smerom dolu. Po obstrihnutí sa prípadné nedostatky ešte upravujú v omieľacom bubni, alebo sa zabrusujú podla potreby brúsnym náradím.

 

Odkaz do galérie.

 

MONTÁŽNE PRÍPRAVKY - Slúžia k zjednodušeniu montáži dvoch alebo viacerých prvkov do jedného celku , manuálne alebo pri vyšších silách  pomocou tlaku pneumatického alebo hydraulického tlaku. Tieto zariadnia sú jednoúčelové a dôležité pre ich správnu funkciu je dodržať vopred stanovené parametre a rozmery jednotlivých komponentov , zafixovať ich správnu vzájomnú polohu, a hlavne jednoduché zakladanie a vyberanie komponentov a celých zmontovaných kompletov.

 

Odkaz do galérie.

 

KONTROLNÉ PRÍPRAVKY - Sú určené priamo na kontrolu výrobkov , alebo na ich fixáciu do meracieho zariadenia. Výrobky sú do nich montované ako pri montáži do skutočného celku na vopred dané , alebo dohodnuté fixačné body. Na zaistenie polohy sa  používajú rýchloupínacie prvky s vopred nastavenou upínacou silou. Potom sa na vopred stanovených bodoch prevádza kontrola rozmeru či už to skalibrovaným odchýlkomerom, alebo priamo meracím zariadením , v ktorom sa najskôr zamerala skutoèná poloha meracieho prípravku ,a potom sa kontroluje skutoèná poloha výrobku.

 

Odkaz do galerie.

 

NÁHRADNÉ DIELY - Ide o diely už do spomínaných nástrojov a zariadení , diely do strojov rôzneho použitia do veľkosti maximálnych rozsahov našich dostupných technológií.

 

Odkaz do galérie.